Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 6 trang 96 Hóa lớp 10 Nâng cao: Có bao nhiêu...

Bài 6 trang 96 Hóa lớp 10 Nâng cao: Có bao nhiêu electron trong mỗi ion sau đây:...

Bài 24: Luyện tập chương 3 – Bài 6 trang 96 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Có bao nhiêu electron trong mỗi ion sau đây:

Có bao nhiêu electron trong mỗi ion sau đây: \(NO_3^ – ,SO_4^{2 – },CO_3^{2 – },B{r^ – },NH_4^ + .\)

Quảng cáo

Trong \(NO_3^ – \): 7 + 3.8 + 1 = 32 electron

Trong \(SO_4^{2 – }\): 16 + 4.8 + 2 = 50 electron

Trong \(CO_3^{2 – }\): 6 + 3.8 + 2 = 32 electron

Trong \(B{r^ – }\) : 35 + 1 = 36 electron

Trong \(NH_4^ + \): 7 + 4.1 – 1 = 10 electron

Quảng cáo