Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 7 trang 96 SGK Hóa 10 Nâng cao: Tổng số proton...

Bài 7 trang 96 SGK Hóa 10 Nâng cao: Tổng số proton trong hai ion...

Bài 24: Luyện tập chương 3 – Bài 7 trang 96 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Tổng số proton trong hai ion

Tổng số proton trong hai ion \(XA_3^{2 – }\) và \(XA_4^{2 – }\) lần lượt là 40 và 48. Xác định các nguyên tố X, A và các ion \(XA_3^{2 – },XA_4^{2 – }.\)

Quảng cáo

Trong nguyên tử A có số p = số e = \({Z_A}\), trong nguyên tử B có số p = số e = \({Z_A}\).

Theo đề bài, ta có: \(\left\{ \matrix{  {Z_X} + 3{Z_A} = 40 \hfill \cr  {Z_X} + 4{Z_A} = 48 \hfill \cr}  \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{  {Z_A} = 8 \hfill \cr  {Z_X} = 16 \hfill \cr}  \right.\)

Vậy nguyên tố X là S và nguyên tố A là O. Các ion đã cho là \(SO_3^{2 – }\) và \(SO_4^{2 – }\).

Quảng cáo