Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 8.11* trang 85 Sách bài tập Lý 10 Nâng cao: Làm...

Bài 8.11* trang 85 Sách bài tập Lý 10 Nâng cao: Làm biến đổi một lượng khí từ trạng thái 1 sang trạng thái 2, biết rằng ở trạng thái 2 cả áp ...

Bài 8.11* trang 85 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. A. Đun nóng khí đẳng tích rồi đung nóng đẳng áp. CHƯƠNG VIII: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Làm biến đổi một lượng khí từ trạng thái 1 sang trạng thái 2, biết rằng ở trạng thái 2 cả áp suất và thể tích của lượng khí đều lớn hơn ở trạng thái 1. Trong những cách làm biến đổi lượng khí sau đây, cách nào lượng khí sinh công nhiều nhất ?

A. Đun nóng khí đẳng tích rồi đung nóng đẳng áp

B. Đun nóng khí đẳng áp rồi đun nóng đẳng tích

Quảng cáo

C. Đun nóng khí sao cho cả nhiệt độ và áp suất của khí đều tăng đồng thời và liên tục từ trạng thái 1 đến trạng thái 2.

D. Tương tự như C nhưng theo một dãy biến đổi trạng thái khác C.

Chọn A

Dùng đồ thi p – V để biểu thị công của khí trong các cách đã nêu rồi so sánh công ở mỗi cách bằng cách so sánh các điện tích nằm dưới các đường biểu diễn.

Quảng cáo