Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 8.15* trang 85 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Cho 1...

Bài 8.15* trang 85 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Cho 1 mol khí (coi là khí lí tưởng) thực hiện chu trình 12341 như đã vẽ trên đồ thị p – V ở Hình 8.2....

Bài 8.15* trang 85 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao.  . CHƯƠNG VIII: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Cho 1 mol khí (coi là khí lí tưởng) thực hiện chu trình 12341 như đã vẽ trên đồ thị p – V ở Hình 8.2. Nó gồm hai quá trình đẳng áp 12 và 34, hai quá trình đẳng tích 23 và 41.Các trạng thái 1 và 3 nằm trên đường đẳng nhiệt 13. Hãy tính công của chu trình, biết rằng nhiệt độ ở trạng thái 4 là T4= 300 K và nhiệt độ ở trạng thái 2 là T2= 390 K.

 

Quảng cáo

:

Trước hết áp dụng định luật Sác-lơ đối với hai quá trình đẳng tích, ta tìm được \({T^2} = {T_2}{T_4}\) , Trong đó T là nhiệt độ của quá trình đẳng nhiệt. muốn tính công mà khí thực hiện trong chu trình, ta tính diện tích hình chữ nhật 1234.

Biểu thức tính công của chu trình là \({A’} = R{\rm{[}}{T_2} + {T_4} – 2{({T_2}{T_4})^{1/2}}{\rm{]}}\).

\(A’=49\, J.\)

Quảng cáo