Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 21 trang 181 Đại số 10 Nâng cao: Người ta tiến...

Bài 21 trang 181 Đại số 10 Nâng cao: Người ta tiến hành phỏng vấn một số người về một bộ phim mới chiếu trên truyền hình. Người điều...

Người ta tiến hành phỏng vấn một số người về một bộ phim mới chiếu trên truyền hình. Người điều tra yêu cầu cho điểm bộ phim (thang điểm 100). Kết quả được trình bày trong bảng phân bố tần số ghép lớp:. Bài 21 trang 181 SGK Đại số 10 Nâng cao – Ôn tập chương 5

Người ta tiến hành phỏng vấn một số người về một bộ phim mới chiếu trên truyền hình. Người điều tra yêu cầy cho điểm bộ phim (thang điểm 100). Kết quả được trình bày trong bảng phân bố tần số ghép lớp:

Lớp

Tần số

[50, 60]

2

[60, 70]

6

[70, 80]

10

[80, 90]

8

[90, 100]

4

 

N = 30

a) Tính số trung bình

b) Tính phương sai và độ lệch chuẩn

Đáp án

Ta có bảng sau:

Lớp

Quảng cáo

Giá trị đại diện

Tần số

[50, 60]

55

2

[60, 70]

65

6

[70, 80]

75

10

[80, 90]

85

8

[90, 100]

95

4

 

 

N = 30

b) Ta có:

\(\eqalign{
& \overline x \approx 77 \cr
& {s^2} \approx 122,67 \cr
& s \approx 11,08 \cr} \)

Quảng cáo