Toán lớp 10 Nâng cao

Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao
Giải bài tập Toán 10 Nâng cao. Bài tập Toán Đại số, Toán Hình học nâng cao trên Baitapsgk.com

Phần: Đại số

CHƯƠNG 1. MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP CHƯƠNG 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG 5. THỐNG KÊ CHƯƠNG 6. GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

Bài 9 trang 128 Hình học 10 Nâng cao: Xác định tọa độ tiêu điểm F và phương...
a) Xác định tọa độ tiêu điểm F  và phương trình đường chuẩn d của (P)....
Bài 8 trang 128 Hình học 10 Nâng cao: Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua M, N...
a)  Viết phương trình các đường tiệm cận của  hypebol (H)....
Bài 5 trang 127 Hình học 10 Nâng cao: Tìm liên hệ giữa để hai đường thẳng AB’ và...
a) Viết phương trình các đường thẳng AB’ và A’B....
Bài 4 trang 127 Hình học 10 Nâng cao: Chứng minh rằng :
a) Tam giác ABC có tính chất gì nếu \({a^2} = {{{b^3} + {c^3} – {a^3}} \over {b + c – a}}\)?...
Bài 2 trang 126 Hình học 10 Nâng cao: Cho tam giác vuông tại A, AB = c,...
a) Biểu thị các vectơ  theo hai vectơ \(\overrightarrow {AM} ,\,\overrightarrow {CN} \) và \(\overrightarrow {AB} ;\,\overrightarrow {AC} \) ....

Luyện tập

Hãy xác định câu trả lời đúng nhất trong các ý kiến sau đây: Cái mới theo nghĩa Triết học là:
Bài 6. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng - Câu 5 trang 38 SGK GDCD lớp 10. Hãy xác định...
Bài tập 3 trang 7 Sách bài tập Sử 10: BÀI TẬP 3. Hãy đánh dấu X vào cột dọc để trống trong bảng...
BÀI TẬP 3. Hãy đánh dấu X vào cột dọc để trống trong bảng sau sao cho phù hợp.. Bài tập 3 trang 7...
Trong xã hội ta hiện nay, có một số người sống theo kiểu “Đèn nhà ai nhà nấy rạng”, em có nhận xét gì...
Bài 11. Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học - Câu 1 trang 75 SGK GDCD lớp 10. Trong xã hội...