Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Câu 4 trang 9 Đại số 10 Nâng cao: Cho mệnh đề...

Câu 4 trang 9 Đại số 10 Nâng cao: Cho mệnh đề chứa biến P(n): “n2 – 1 chia hết cho 4” với n là số nguyên. Xét xem mỗi mệnh đề P(5) và P(2)...

Cho mệnh đề chứa biến P(n): “n2 – 1 chia hết cho 4” với n là số nguyên. Xét xem mỗi mệnh đề P(5) và P(2) đúng hay sai.. Câu 4 trang 9 SGK Đại số 10 Nâng cao – Bài 1: Mệnh đề và mệnh đề chứa biến

Cho mệnh đề chứa biến P(n): “n2 – 1 chia hết cho 4” với n là số nguyên. Xét xem mỗi mệnh đề P(5) và P(2) đúng hay sai.

Quảng cáo

Mệnh đề P(5) là: “52 – 1 chia hết cho 4” là mệnh đề đúng vì 24 chia hết cho 4.

Mệnh đề P(2) là: “22 – 1 chia hết cho 4” là mệnh đề sai vì 3 không chia hết cho 4.

Quảng cáo