Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Câu 50 trang 31 Đại số 10 Nâng cao: Chọn phương án...

Câu 50 trang 31 Đại số 10 Nâng cao: Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án đã cho sau đây:...

Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án đã cho sau đây:. Câu 50 trang 31 SGK Đại số 10 Nâng cao – Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 1

Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án đã cho sau đây:

Cho mệnh đề: “∀x ∈ R, x2 > 0”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là:

(A) ∀x ∈ R, x2 < 0

Quảng cáo

(B) ∀x ∈ R, x2 ≤  0

(C) \(\exists x \in R,{\rm{ }}{x^2} > 0\)

(D) \(\exists x \in R,{\rm{ }}{x^2} \le 0\)

Chọn D

Quảng cáo