Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Câu 49 trang 29 Đại số 10 Nâng cao: Vũ trụ có...

Câu 49 trang 29 Đại số 10 Nâng cao: Vũ trụ có tuổi khoảng 15 tỉ năm. Hỏi Vũ trụ có bao nhiêu ngày tuổi (giả sử một năm có 365,5 ngày?)...

Vũ trụ có tuổi khoảng 15 tỉ năm. Hỏi Vũ trụ có bao nhiêu ngày tuổi (giả sử một năm có 365,5 ngày?). Câu 49 trang 29 SGK Đại số 10 Nâng cao – Bài 4: Số gần đúng và sai số

Vũ trụ có tuổi khoảng 15 tỉ năm. Hỏi Vũ trụ có bao nhiêu ngày tuổi (giả sử một năm có 365 ngày)?
(Hãy viết kết quả dưới dạng kí hiệu khoa học).

Quảng cáo

Số ngày tuổi của Trái Đất là:

15.109 x 365 = 5475.109 = 5,475.1012 ngày.

Quảng cáo