Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 75 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, (Bài toán...

Bài 1 trang 75 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, (Bài toán xác định khối lượng dựa vào tương tác )...

Bài 16 : Định luật III Niu-tơn – Bài 1 trang 75 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. (Bài toán xác định khối lượng dựa vào tương tác )

(Bài toán xác định khối lượng dựa vào tương tác )

Xe lăn 1 có khối lượng \({m_1} = 400g\) có gắn một lò xo.

Xe lăn 2 có khối lượng \({m_2}\). Ta cho hai xe áp gần nhau bằng cách buộc dây để nén lò xo ( Hình 16.6 ) . Khi ta đốt dây buộc, lò xo dãn ra và sau một thời gian ∆t rất ngắn , hai xe đi về hai phía ngược nhau với tốc độ \({v_1} = 1,5m/s\) ; \({v_2} = 1\,m/s\). Tính \({m_2}\) (bỏ qua ảnh hưởng của ma sát trong thời gian ∆t).

Giải 

Advertisements (Quảng cáo)

\(\eqalign{  & \overrightarrow {{F_{21}}}  = \overrightarrow { – {F_{12}}}  <  =  > {m_1}.\overrightarrow {{a_1}}  =  – {m_2}.\overrightarrow {{a_2}}   \cr  &  <  =  > {m_1}{{\overrightarrow {{v_1}}  – \overrightarrow 0 } \over {\Delta t}} =  – {m_2}{{\overrightarrow {{v_2}}  – \overrightarrow 0 } \over {\Delta t}}  \cr  &  <  =  > {m_2} =  – {m_1}{{\overrightarrow {{v_1}} } \over {\overrightarrow {{v_2}} }}  \cr  &  =  > {m_2} =  – {m_1}{{ {{-v_1}} } \over {{{v_2}} }} =  – 400.{{ – 1,5} \over 1} = 600\,(g) \cr} \)