Vật lý lớp 10 Nâng cao

Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao
Hướng dẫn giải và làm chi tiết bài tập Vật Lý lớp 10 Nâng cao trong SGK trên Baitapsgk.com
CHƯƠNG I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM CHƯƠNG II : ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM CHƯƠNG III : TĨNH HỌC VẬT RẮN
CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CHƯƠNG 5. CƠ HỌC CHẤT LƯU CHƯƠNG 6: CHẤT KHÍ CHƯƠNG 7. CHẤT LỎNG CHẤT RẮN.SỰ CHUYỂN THỂ CHƯƠNG 8. CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Bài 3 trang 181 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao, Bắn một viên đạn khối lượng m=10g với...
a) Sau va chạm, túi cát được nâng lên độ cao h=0,8m so với vị trí cân bằng ban đầu( Hình 38.3). Hãy tìm vận tốc của đạn (túi cát được gọi là con lắc thử đạn vì nó cho phép xác địn...

Luyện tập

Bài 8 – Trang 147 – SGK Hóa 10, Nung nóng 3,72 gam hỗn hợp bột các kim loại Zn và Fe trong bột...
Luyện tập oxi và lưu huỳnh - Bài 8 - Trang 147 - SGK Hóa học 10. Nung nóng 3,72 gam hỗn hợp bột...
Thực hành: Quan sát phẫu diện đất trang 36 Công nghệ 10
Bài 11: Thực hành quan sát phẫu diện đất - Thực hành: Quan sát phẫu diện đất trang 36 SGK Công nghệ 10. Các...
Looking Back – trang 56 Unit 5 SGK Tiếng Anh 10 mới, Tổng hợp các bài tập phần Looking Back trang 56 Unit 5...
Unit 5: Inventions - Looking Back - trang 56 Unit 5 SGK Tiếng Anh 10 mới. Tổng hợp các bài tập phần Looking Back...