SGK Giáo dục thể chất 11 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 11 SGK Giáo dục thể chất 11 - Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Giáo dục thể chất 11 - Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Giáo dục thể chất 11 - Kết nối tri thức.

Bài 2: Kỹ thuật bước lên ném rổ và động tác giả trước khi ném rổ: Trong tập luyện kỹ thuật động tác giả...
Giải và trình bày phương pháp giải bài 2: Kỹ thuật bước lên ném rổ và động tác giả trước khi ném rổ....
Bài 1: Phối hợp động tác giả và kỹ thuật dẫn bóng: Trong tập luyện kỹ thuật động tác giả trước khi dẫn bóng,...
Vận dụng kiến thức giải bài 1: Phối hợp động tác giả và kỹ thuật dẫn bóng. Phân tích kỹ thuật phối hợp...
Bài 3: Kỹ thuật nhảy ném rổ một tay trên vai: Trong tập luyện kỹ thuật nhảy ném rổ một tay trên vai cần...
Giải và trình bày phương pháp giải bài 3: Kỹ thuật nhảy ném rổ một tay trên vai. Phân tích kỹ thuật nhảy...
Bài 2: Kỹ thuật nhảy dừng bắt bóng và xoay chân trụ: Khi tập luyện các kỹ thuật nhảy dừng bắt bóng và xoay...
Giải và trình bày phương pháp giải bài 2: Kỹ thuật nhảy dừng bắt bóng và xoay chân trụ. Khi tập luyện các...
Bài 1: Kỹ thuật chuyền bóng một tay bên hông và hai tay trên đầu: Kỹ thuật chuyền bóng một tay bên hông và...
Gợi ý giải bài 1: Kỹ thuật chuyền bóng một tay bên hông và hai tay trên đầu. Kỹ thuật chuyền bóng một...
Câu hỏi vận dụng trang 4 (bóng rổ): (Trang 8, SGK giáo dục thể chất 11 môn bóng rổ)
Hướng dẫn giải câu hỏi vận dụng trang 4 (bóng rổ). Hãy trình bày ảnh hưởng của môi trường tự nhiên trong tập...
Bài 2: Các tình huống được phát bóng biên và ném phạt trong thi đấu môn bóng rổ: Để thực hiện quả ném phạt...
Phân tích và lời giải bài 2: Các tình huống được phát bóng biên và ném phạt trong thi đấu môn bóng rổ....
Bài 2: Chiến thuật đánh cầu tấn công trong thi đấu đơn: Khi thực hiện chiến thuật tấn công liên tục bằng kỹ thuật...
Phân tích và giải bài 2: Chiến thuật đánh cầu tấn công trong thi đấu đơn. Phân tích chiến thuật đánh cầu cao...
Bài 3: Chiến thuật đánh cầu phòng thủ trong thi đấu đơn: Trong thi đấu đơn, khi thực hiện chiến thuật đánh cầu phòng...
Giải chi tiết bài 3: Chiến thuật đánh cầu phòng thủ trong thi đấu đơn. Nêu sự khác nhau giữa chiến thuật phòng...
Bài 1: Chiến thuật giao cầu trong thi đấu đơn: Khi thực hiện chiến thuật giao cầu thấp gần tấn công bằng đập cầu...
Lời giải bài tập, câu hỏi bài 1: Chiến thuật giao cầu trong thi đấu đơn. Phân tích chiến thuật giao cầu cao...

Mới cập nhật

Unit 8 – Cumulative review – SBT Tiếng Anh 7 Friends Plus: Look at the photo. What is happening? Do you want to go?
Phân tích và giải unit 8 - Cumulative review - SBT Tiếng Anh 7 Friends Plus Array - Cumulative review Look at the photo....
Unit 6 – Cumulative review – SBT Tiếng Anh 7 Friends Plus: 1. Look at the photos. What is the woman doing? Where do...
Giải chi tiết unit 6 - Cumulative review - SBT Tiếng Anh 7 Friends Plus Array - Cumulative review Look at the photos....
Unit 4 – Cumulative review – SBT Tiếng Anh 7 Friends Plus: 1. Look at the photos. What can you see? Which country do...
Lời giải bài tập, câu hỏi unit 4 - Cumulative review - SBT Tiếng Anh 7 Friends Plus Array - Cumulative review Look at...
Language Focus: Infinitives with to or without to – Unit 8: I believe i can fly – SBT Tiếng Anh 7 Friends Plus: you/use...
Lời giải bài tập, câu hỏi language Focus: Infinitives with to or without to - Unit 8: I believe i can fly - SBT...
Vocabulary and Listening: Boarding time – Unit 8: I believe i can fly – SBT Tiếng Anh 7 Friends Plus: What’s the first thing...
Lời giải bài tập, câu hỏi vocabulary and Listening: Boarding time - Unit 8: I believe i can fly - SBT Tiếng Anh 7...
Language Focus: Connecting ideas – Unit 8: I believe i can fly – SBT Tiếng Anh 7 Friends Plus: 3. Read the text and...
Gợi ý giải language Focus: Connecting ideas - Unit 8: I believe i can fly - SBT Tiếng Anh 7 Friends Plus Array -...