Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý lớp 12 Bài 14.8, 14.9 trang 39 SBT Vật Lý 12: Đặt điện áp...

Bài 14.8, 14.9 trang 39 SBT Vật Lý 12: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu...

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, c mắc nối tiếp. Khi trong đoạn mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện, phát biểu nào sau đây là sai ?. Bài 14.8, 14.9 trang 39 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12 – Bài 14. Mạch RLC mắc nối tiếp

14.8. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, c mắc nối tiếp. Khi trong đoạn mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch không phụ thuộc vào giá trị điện trở R.

B. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt gịá trị cực đại.

Quảng cáo

C. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện và giữa hai đầu cuộn cảm thuần có cùng giá trị.

D. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

14.9. Đặt điện áp xoay chiều \(u = {U_0}\cos \pi t\) ,(\( U_0\) không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 50 \(\Omega\) cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,318 H và tụ điện có điện dung thay đổi được. Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt giá trị cực đại thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện tới- giá trị bằng

A. 42,48 \(\mu \)F.                                    B. 47,74 \(\mu \)F.      

C. 63,72\(\mu \)F.                                     D. 31,86 \(\mu \)F.

Đáp án:

14.8 14.9
A D