Vận dụng – trang 80- Mỹ thuật 2- Cánh Diều: Chúng mình có thể trưng bày sản phẩm theo cách nào khác?
Trả lời theo cảm nhận, suy nghĩ của cá nhân học sinh. Lời Giải vận dụng – trang 80- SGK Mỹ thuật 2-...
Cảm nhận, chia sẻ – trang 80- Mĩ thuật lớp 2- Cánh Diều: Em thích học chủ đề, bài học nào nhất? Vì sao?
Giải chi tiết Câu 1, 2, 3, Tải về cảm nhận, chia sẻ – trang 80- SGK Mĩ thuật lớp 2- Cánh Diều...
Thực hành, sáng tạo – trang 77 – Mĩ thuật lớp 2 – Cánh Diều: Sản phẩm của em, của bạn được trưng bày...
Hướng dẫn giải Câu 1, 2, 3, Tải về thực hành, sáng tạo – trang 77 – SGK Mĩ thuật lớp 2 –...
Quan sát, nhận biết – trang 77 – Mĩ thuật lớp 2 Cánh Diều: Những hình ảnh bên dưới thuộc những chủ đề, bài...
Giải và trình bày phương pháp giải Câu 1, Tải về quan sát, nhận biết – trang 77 – SGK Mĩ thuật lớp...
Vận dụng – trang 76- Mỹ thuật 2- Cánh Diều: Có thể sáng tạo bức tranh về một ngày thú vị của em bằng...
Em hãy vận dụng trí tưởng tượng, sự sáng tạo của mình để nghĩ ra nhiều cách khác nhau. Phân tích và giải...
Cảm nhận, chia sẻ – trang 75- Mĩ thuật lớp 2- Cánh Diều: Em thích nhất hoạt động nào trong ngày?
Giải chi tiết Câu 1, 2, 3 cảm nhận, chia sẻ – trang 75- SGK Mĩ thuật lớp 2- Cánh Diều – Bài...
Thực hành, sáng tạo – trang 74 – Mĩ thuật lớp 2 – Cánh Diều: Hãy cùng bạn sáng tạo sản phẩm về những...
Sáng tạo sản phẩm mỹ thuật theo ý thích của em. Vận dụng kiến thức giải thực hành, sáng tạo – trang 74...
Quan sát, nhận biết – trang 73 74 – Mĩ thuật lớp 2 Cánh Diều: Em hãy quan sát 2 bức tranh sau và...
Giải chi tiết Câu 1, 2, 3 quan sát, nhận biết – trang 73 74 – SGK Mĩ thuật lớp 2 Cánh Diều...
Vận dụng – trang 72- Mỹ thuật 2- Cánh Diều: Em có thể tạo hình và trang trí trang phục bằng cách nào?
Quan sát những bộ trang phục em thường thấy và đưa ra ý kiến riêng của mình. Phân tích và giải vận dụng...
Cảm nhận, chia sẻ – trang 72 Mĩ thuật lớp 2- Cánh Diều: Em đã tạo trang phục bằng những hình cơ bản nào?
Giải và trình bày phương pháp giải Câu 1, 2, 3, 4, Tải về cảm nhận, chia sẻ – trang 72 SGK Mĩ...

Mới cập nhật

Bài 35. Sự thống nhất về cấu trúc và các hoạt động sống trong cơ thể sinh vật trang 76, 77 SBT Khoa học...
Giải chi tiết Câu hỏi trang 76: 35.1, 35.2 bài 35. Sự thống nhất về cấu trúc và các hoạt động sống trong...
Bài 34. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản và điều khiển sinh sản ở sinh vật trang 72, 73, 74, 75 SBT...
Phân tích và giải Câu hỏi trang 72: 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5, 34.6; Câu hỏi trang 73: 34.7 bài 34. Các yếu...
Bài 33. Sinh sản hữu tính ở sinh vật trang 70, 71 SBT Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều: Bộ phận nào sau...
Giải chi tiết Câu hỏi trang 70: 33.1, 33.2; Câu hỏi trang 71: 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8 bài 33. Sinh sản...
Bài 32. Khái quát về sinh sản và sinh sản vô tính ở sinh vật trang 68, 69, 70 SBT Khoa học tự nhiên...
Hướng dẫn trả lời Câu hỏi trang 68: 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6; Câu hỏi trang 69: 32.7, 32.8, 32.9, 32.10, 32.11, 32.12;...
Bài 31. Sinh trưởng và phát triển ở động vật trang 67, 68 SBT Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều: Nhận định nào...
Hướng dẫn giải Câu hỏi trang 67: 31.1, 31.2, 31.3, 31.4, 31.5, 31.6; Câu hỏi trang 68: 31.7, 31.8, 31.9 bài 31. Sinh...
Bài 30. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật trang 64, 65, 66 SBT Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều: Sự sinh...
Giải Câu hỏi trang 64: 30.1, 30.2; Câu hỏi trang 65: 30.3, 30.4, 30.5, 30.6; Câu hỏi trang 66: 30.7, 30.8, 30.9 bài...