Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều a. Tìm số lớn nhất trong các số: 879, 978, 789, 979...

a. Tìm số lớn nhất trong các số: 879, 978, 789, 979 b. Tìm số bé nhất trong các số: 465, 456, 645, 546...

Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 96 Toán lớp 2 tập 2 sách Cánh diều: Giải Toán 2 bài Ôn tập chung trang 96

Bài 1. Số?

Bài 2 trang 96 Toán 2 cánh diều tập 2

a) Tìm số lớn nhất trong các số: 879, 978, 789, 979.

b) Tìm số bé nhất trong các số: 465, 456, 645, 546.

c) Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 599, 1000, 769, 687.

a) Tìm số lớn nhất trong các số: 879, 978, 789, 979 là số 979.

b) Tìm số bé nhất trong các số: 465, 456, 645, 546 là số 456.

c) Ta có 599 < 687 < 769 < 1000

Quảng cáo

Các số sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là 599, 687, 769, 1000.

Bài 3 

a) Tính:

762 + 197         543 – 127        2 x 8         40 : 5

b) Nêu phép nhân hoặc phép chia thích hợp với mỗi tranh vẽ:

a) 762 + 197 = 959            543 – 127 = 416

2 x 8 = 16               40 : 5 = 8

b) Có 5 cái đĩa, mỗi đĩa gồm 5 cái bánh. Vậy có tất cả 25 cái bánh.

Có 10 chú gấu bông được chia đề vào 2 giỏ, vậy mỗi giỏ có 5 gấu bông.