Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Chính tả – Tuần 19 trang 1 Vở bài tập (VBT) Tiếng...

Chính tả – Tuần 19 trang 1 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: (1)Điền l hoặc n vào chỗ trống...

(1) a) Điền l hoặc n vào chỗ trống . Chính tả – Tuần 19 trang 1 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Chính tả – Tuần 19 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2

(1) a) Điền l hoặc n vào chỗ trống :

– (Trăng) Mồng một …ưỡi trai,

   Mồng hai ….á ….úa.

– Đêm tháng ….ăm chưa ….ằm đã sáng

  Ngày tháng mười chưa cười đã tối.

b) Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm :

– Kiến cánh vỡ bay ra

  Bao táp mưa sa gần tới.

– Muốn cho lúa nay bông to

  Cày sâu, bừa ki, phân gio cho nhiều.

(2) Tìm trong Chuyện bn mùa (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 4) rồi ghi vào chỗ trống : 

Quảng cáo

         

TRẢ LỜI:

(1) a) Điền l hoặc n vào chỗ trống :

– (Trăng) Mồng một lưỡi trai

   Mồng hai lá lúa.

– Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

  Ngày tháng mười chưa cười đã tối.

b) Ghi du hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in đậm :

– Kiến cánh vỡ tổ bay ra

Bão táp mưa sa gần tới.

– Muốn cho lúa nảy bông to

Cày sâu, bừa , phân gio cho nhiều.

(2) Tìm trong Chuyện bốn mùa (sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 4) rồi ghi vào chỗ trống :