Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Chính tả – Tuần 19 trang 4 VBT Tiếng Việt 2 tập...

Chính tả – Tuần 19 trang 4 VBT Tiếng Việt 2 tập 2: (1) Viết tên vật trong mỗi tranh...

(1) Viết tên vật trong mỗi tranh . Chính tả – Tuần 19 trang 4 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Chính tả – Tuần 19 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2

(1) Viết tên vật trong mỗi tranh :

a) Có chữ l hoặc chữ n>

 

1…………………………………            

2…………………………………                

3…………………………………

4…………………………………

b) Có dấu hỏi hoặc dấu ngã

 

1…………………………………

2……………………………….

Quảng cáo

3…………………………………

4…………………………………

(2) Chọn chữ trong ngoặc đdn điền vào chỗ trống :

TRẢ LỜI:

(1) Viết tên các vật trong tranh :

a) Có chữ l hoặc chữ n>

 1. lá                    2. len                   3. na                4. nón

b) Có dấu hỏi hoặc dấu ngã>

5. tủ              6. gỗ                  7. cửa sổ              8. muỗi

(2) Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :

Quảng cáo