Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Chính tả – Tuần 23 trang 18 Vở bài tập (VBT) Tiếng...

Chính tả – Tuần 23 trang 18 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: (1) Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống...

(1) Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống . Chính tả – Tuần 23 trang 18 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Chính tả – Tuần 23 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2

(1) Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :

a) 

b)

(2) Điền vào chỗ trống các từ chứa tiếng :

a) – Bắt đầu bằng l …………………………………………………………………

    – Bắt đẩu bằng n ……………………………………………………………….

b) – Có vần ươc ……………………………………………………………………

Quảng cáo

    – Có vần ươt …………………………………………………………………….

TRẢ LỜI:

(1) Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :

a)

b)

(2) Điền vào chỗ trống các từ chứa tiếng :

a) – Bắt đầu bằng l : lá, (xe) lu, lược, (quả) lê, lây, lan…

    – Bắt đầu bằng n: (cái) ná, nước, (quả) na, nương…

b) – Có vần ước : tước bỏ, vết xước, nước, nhược điểm…

    – Có vần ướt: lần lượt, vượt qua, mượt mà, trượt ngã…>