Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Chính tả – Tuần 23 trang 20 Vở bài tập (VBT) Tiếng...

Chính tả – Tuần 23 trang 20 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: (1) Điền l hoặc n vào chỗ trống...

(1) Điền l hoặc n vào chỗ trống . Chính tả – Tuần 23 trang 20 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Chính tả – Tuần 23 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2

(1) Đin l hoặc n vào chỗ trống :

               ….ăm gian ….ều cỏ thấp ….e te

               Ngõ tối đêm sâu đóm lập ….oè

               ….ưng giậu phất phơ màu khói nhạt

               ….àn ao lóng ….ánh bóng trăng ….oe.

2. Tìm những tiếng có nghĩa điền vào chỗ trống :

Quảng cáo

TRẢ LỜI:

(1) Điền l hoặc n vào chỗ trống :

                Năm gian lều cỏ thấp le te

               Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe

                Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt

                Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.

2. Tìm những tiếng có nghĩa điền vào chỗ trống :