Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3, 4 trang 51 VBT Toán 3 tập 2:...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 51 VBT Toán 3 tập 2: Bài 127 Các số có năm chữ số...

Bài 127. Các số có năm chữ số – Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 51 bài 127 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Viết (theo mẫu)

1. Viết (theo mẫu) :

a.

Viết số : 44 231 : Bốn mươi tư nghìn hai trăm ba mươi mốt.

b.

2. Viết (theo mẫu) :

3. Số ?

4. Viết (theo mẫu) :

a. Số 34 725 gồm 3 chục nghìn, 4 nghìn, 7 trăm, 2 chục, 5 đơn vị.

b. Số 43 617 gồm … chục nghìn, … nghìn, … trăm, … chục, … đơn vị.

Quảng cáo

c. Số 27 513 gồm …………. ……………, ………………, ……………. ………………

d. Số 8732 gồm ………………, ………………, ………………, ……………….

Giải:

1.

b.

Viết số: 23234. Đọc số: Hai mươi ba nghìn hai trăm ba mươi tư.

2.

3.

4.

a. Số 34 725 gồm 3 chục nghìn , 4 nghìn, 7 trăm, 2 chục, 5 đơn vị.

b. Số 43 617 gồm 4 chục nghìn, 3 nghìn, 6 trăm, 1 chục, 7 đơn vị.

c. Số 27 513 gồm 2 chục nghìn, 7 nghìn, 5 trăm, 1 chục, 3 đơn vị.

d. Số 8732 gồm 8 nghìn, 7 trăm, 3 chục, 2 đơn vị.


Mục lục môn Toán 3 (VBT)