Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Phần 1, 2 trang 50 VBT Toán 3 tập 2: Bài Tự...

Phần 1, 2 trang 50 VBT Toán 3 tập 2: Bài Tự kiểm tra – Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng...

Giải Phần 1, 2 trang 50 bài Tự kiểm tra Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Phần 1. Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Phần 1. Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1. Số liền sau của 4279 là :

A. 4278

B. 4269

C. 4280

D. 4289

2. Trong các số 5864 ; 8654 ; 8564 ; 6845 ; số lớn nhất là :

A. 5864

B. 8654

C. 8564

D. 6845

3. Trong cùng một năm, ngày 23 tháng 3 là thứ ba, ngày 2 tháng 4 là :

A. Thứ tư

B. Thứ năm

C. Thứ sáu

D. Thứ bảy

4. Chu vi hình chữ nhật MNPQ là :

A. 32cm

B. 64cm

C. 5dm

D. 100cm

5. 9m 5cm = … cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :

A. 14

B. 95

Quảng cáo

C. 950

D. 905

Phần 2.

1. Đặt tính rồi tính :

5947 + 3528

8291 – 635

2817 ⨯ 3

9640 : 5

2. Có 5530l nước chứa đều trong 5 thùng. Hỏi 3 thùng như thế chứa bao nhiêu lít nước ?

Phần 1.

1. Đáp án C. 4280

2. Đáp án B. 8654

3. Đáp án C. Thứ sáu

4. Đáp án D. 100cm

5. Đáp án D. 905

Phần 2.

1.

2. Tóm tắt  

Số lít nước chứa trong một thùng là:

5530 : 5 = 1106 (l)

Số lít nước chứa trong ba thùng là:

1106 x  = 3318 (l)

Đáp số: 3318l