Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3, 4 trang 78 VBTToán 3 tập 2: Bài...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 78 VBTToán 3 tập 2: Bài 151. Luyện tập...

Bài 151. Luyện tập -Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 78 bài 151 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Tính :

1. Tính :

2. Đặt tính rồi tính :

10600 : 5

24903 : 6

30175 : 7

3. Người ta đã chuẩn bị 10 848kg đường kính và bột để làm bánh, số đó là đường kính. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu ki-lô-gam ?

4. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

Kết quả của phép tính 40050 : 5 là :

A. 810

B. 801

C. 81

Quảng cáo

D. 8010

3.

Tóm tắt

Số ki-lô-gam đường là :

10 848 : 4 = 2712 (kg)

Số ki-lô-gam bột là :

10 848 – 2712 = 8136 (kg)

Đáp số : Đường có 2712kg

Bột có 8136kg

4.

Chọn đáp án D. 8010

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 3 (VBT)