Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3, 4 trang 79 VBT Toán 3 tập 2:...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 79 VBT Toán 3 tập 2: Bài 152. Luyện tập chung...

Bài 152. Luyện tập chung – Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 79 bài 152 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2.

1. Đặt tính rồi tính 

4182 x 4

16728 : 4

62146 : 3

2. Nhà trường mua 235 hộp bánh, mỗi hộp có 6 cái bánh. Số bánh này đem chia hết cho học sinh, mỗi bạn được 2 cái bánh. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn được chia bánh ?

3. Một hình chữ nhật có chiều dài 36cm, chiều rộng bằng \({1 \over 4}\) chiều dài. Tính diện tích  hình chữ nhật đó.

4. Viết tiếp vào chỗ chấm :

Ngày 20 tháng 11 là thứ hai. Những ngày thứ hai trong tháng đó là : …………………

1.

2.

Tóm tắt

Số cái bánh nhà trường đã mua là :

235 ⨯ 6 = 1410 (cái)

Quảng cáo

Số học sinh được chia bánh là :

1410 : 2 = 705 (học sinh)

Đáp số : 705 học sinh

3.

Tóm tắt

Chiều rộng hình chữ nhật là :

36 : 2 = 18 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là :

36 ⨯ 18 = 648 (cm2)

Đáp số : 648 cm2

4.

Ngày 20 tháng 11 là thứ hai. Những ngày thứ hai trong tháng đó là :

Vậy :

– thứ hai tuần trước là ngày 13 tháng 11 (vì 20 – 7 = 13)

– thứ hai tuần trước nữa là ngày 6 tháng 11 (vì 13 – 7 = 6)

– thứ hai tuần lễ thứ tư là ngày 27 tháng 11 (vì 20 + 7 = 27)

Vậy những ngày thứ hai trong tháng đó là những ngày : 6, 13, 20, 27.


Mục lục môn Toán 3 (VBT)