Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3 trang 80 VBT Toán 3 tập 2: Bài...

Câu 1, 2, 3 trang 80 VBT Toán 3 tập 2: Bài 153. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)...

Bài 153. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) Giải câu 1, 2, 3 trang 80 bài 153 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2.

1. Có 16kg kẹo đựng đều trong 8 hộp. Hỏi 10kg kẹo đựng trong mấy hộp như thế ?

Tóm tắt :

16kg : 8 hộp

10kg : … hộp ?

2. Các phòng học đều được lắp số quạt trần như nhau. Biết 5 phòng học lắp 20 cái quạt trần. Hỏi có 24 cái quạt trần thì lắp được vào mấy phòng học ?

Tóm tắt :

20 cái : 5 phòng

24 cái : … phòng ?

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

1.

Tóm tắt

16kg : 8 hộp

10kg : … hộp ?

Quảng cáo

Số ki-lô-gam kẹo đựng trong một hộp là :

16 : 8 = 2 (kg)

Số hộp cần để đựng 10kg kẹo là :

10 : 2 = 5 (hộp)

Đáp số : 5 hộp

2.

Tóm tắt

20 cái : 5 phòng

24 cái : … phòng

Số cái quạt lắp trong một phòng là :

20 : 5 = 4 (cái quạt)

Số phòng cần có để lắp 24 chiếc quạt trần là :

24 : 4 = 6 (phòng)

Đáp số : 6 phòng

3. 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 3 (VBT)