Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập Toán 3 tập...

Câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 154+155. Luyện tập...

Bài 154+155. Luyện tập – Giải câu 1, 2, 3 trang 81 bài 154 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2.

1. Cứ 10 học sinh thì phân đều vào 5 bàn học. Hỏi có 36 học sinh cũng phân như thế thì cần bao nhiêu bàn học ?

2. Người bán hàng tính rằng cứ 24 cái cốc thì xếp đều vào 4 hộp. Hỏi có 78 cái cốc thì xếp đều vào bao nhiêu hộp như thế ?

3. Nối mỗi biểu thức với giá trị của biểu thức đó (theo mẫu) :

1.

Tóm tắt

10 học sinh : 5 bàn

36 học sinh : … bàn ?

Số học sinh có trong một bàn là :

10 : 5 = 2 (học sinh)

Quảng cáo

Số bàn học có 36 học sinh thì cần :

36 : 2 = 18 (bàn)

Đáp số : 18 bàn

2.

Tóm tắt

60 cái cốc : 10 bàn

78 cái cốc : … bàn ?

Số cốc xếp trong một bàn là :

60 : 10 = 6 (cốc)

Số bàn cần để xếp 78 cái cốc là :

78 : 6 = 13 (bàn)

Đáp số : 13 bàn

3. 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 3 (VBT)