Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3 trang 20 Vở bài tập Toán 3 tập...

Câu 1, 2, 3 trang 20 Vở bài tập Toán 3 tập 2:Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm...

Giải câu 1, 2, 3 trang 20 bài 103 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. 1. Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm . Câu 1, 2, 3 trang 20 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 – Bài 103. Luyện tập

1. Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm :

a. – Ngày 1 tháng 6 là thứ …

– Ngày 2 tháng 9 là thứ …

– Ngày 19 tháng 8 là thứ …

– Ngày 30 tháng 4 là thứ …

– Ngày cuối cùng của tháng 2 là thứ …

– Sinh nhật của em là ngày … tháng … Hôm đó là …………………

b. – Thứ hai đầu tiên của tháng 7 là ngày …

– Chủ nhật đầu tiên của năm 2015 là ngày … tháng …

– Chủ nhật cuối cùng của năm 2015 là ngày … tháng …

– Tháng 10 có … ngày thứ năm, đó là các ngày ………………….

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Ngày 29 tháng 4 là thứ bảy. Ngày 1 tháng 5 cùng năm đó là :

Quảng cáo

A. Chủ nhật

B. Thứ hai

C. Thứ ba

D. Thứ tư

1. a. – Ngày 1 tháng 6 là thứ hai

– Ngày 2 tháng 9 là thứ tư

– Ngày 19 tháng 8 là thứ tư

– Ngày 30 tháng 4 là thứ năm

– Ngày cuối cùng của tháng 2 là thứ bảy

– Sinh nhật của em là ngày 12 tháng 05 Hôm đó là thứ ba.

b. – Thứ hai đầu tiên của tháng 7 là ngày 6

– Chủ nhật đầu tiên của năm 2015 là ngày 4 tháng 1

– Chủ nhật cuối cùng của năm 2015 là ngày 27 tháng 12

– Tháng 10 có 5 ngày thứ năm, đó là các ngày 1, 8, 15, 22, 29.

2. 

3.

Chọn đáp án B. Thứ hai


Mục lục môn Toán 3 (VBT)