Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3 trang 22 VBT Toán 3 tập 2: Bài...

Câu 1, 2, 3 trang 22 VBT Toán 3 tập 2: Bài 104 – Hình tròn tâm đường kính bán kính...

Giải câu 1, 2, 3 trang 22 bài 104 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. a. Viết chữ thích hợp vào chỗ chấm . Câu 1, 2, 3 trang 22 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 – Bài 104. Hình tròn tâm đường kính bán kính

1. a. Viết chữ thích hợp vào chỗ chấm :

Đây là hình tròn tâm O.

– Các bán kính có trong hình tròn là : ………………..

– Các đường kính có trong hình tròn là : ……………..

b. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Đây là hình tròn tâm I.

2. Vẽ hình tròn :

a. Tâm O, bán kính 3cm.

b. Tâm tùy ý, bán kính 2cm.

3. a. Vẽ đường kính AB, đường kính MN trong hình tròn dưới đây :

b. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Quảng cáo

1.

Đây là hình tròn tâm O.

– Các bán kính có trong hình tròn là : OA, OB, OC, OD.

– Các đường kính có trong hình tròn là : AB, DC.

b. Đây là hình tròn tâm I.

2.

a. Tâm O, bán kính 3cm.

b. Tâm tùy ý, bán kính 2cm.

3.

a) Vẽ đường kính AB, đường kính MN trong hình tròn dưới đây :

b) 


Mục lục môn Toán 3 (VBT)