Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3 trang 29 VBT Toán 3 tập 2- Bài...

Câu 1, 2, 3 trang 29 VBT Toán 3 tập 2- Bài 110 Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số...

Bài 110+111+112. Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số – Giải câu 1, 2, 3 trang 29 bài 110 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2.

1. Tính :

2. Người ta đổ đều 1696l dầu vào 8 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu ?

3. Tìm x :

a. \(x \times 4 = 2048\)

b. \(5 \times x = 3055\)

c. \(x \times 6 = 4278\)

d. \(7 \times x = 5691\)

1.

2. Tóm tắt

Quảng cáo

Số lít dầu có trong mỗi thùng là :

1696 : 8 = 212 (lít)

Đáp số : 212 lít

3. 

a.

\(\eqalign{
& x \times 4 = 2048 \cr
& \,\,\,\,\,\,x = 2048:4 \cr
& \,\,\,\,\,\,x = 512 \cr} \)

b.

\(\eqalign{
& 5 \times x = 3055 \cr
& \,\,\,\,\,\,x = 3055:5 \cr
& \,\,\,\,\,\,x = 611 \cr} \)

c.

\(\eqalign{
& x \times 6 = 4278 \cr
& \,\,\,\,\,\,x = 4278:6 \cr
& \,\,\,\,\,\,x = 713 \cr} \)

d.

\(\eqalign{
& 7 \times x = 5691 \cr
& \,\,\,\,\,\,x = 5691:7 \cr
& \,\,\,\,\,\,x = 813 \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 3 (VBT)