Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2,3, 4 trang 30 Vở bài tập Toán 3 tập...

Câu 1, 2,3, 4 trang 30 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 111 Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số...

 Bài 110+111+112. Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số – Giải câu 1, 2,3, 4 trang 30 bài 111 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2.

1. Tính :

2. Mỗi xe tải cần phải lắp 6 bánh xe. Hỏi có 1280 bánh xe thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu xe tải như thế và còn thừa mấy bánh xe ?

3. Tìm x :

a. \(x \times 6 = 1266\)

b. \(7 \times x = 2884\)

4. Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình sau :

Hãy xếp thành hình dưới đây :

Quảng cáo

1. 

2. Tóm tắt

Số xe lắp được và còn thừa số bánh xe là :

1280 : 6 = 213 (xe) dư 2 bánh

Đáp số : 213 xe dư 2 bánh xe

3. 

a. \(\eqalign{
& x \times 6 = 1266 \cr
& \,\,\,\,\,\,x = 1266:6 \cr
& \,\,\,\,\,\,x = 211 \cr} \)

b. \(\eqalign{
& 7 \times x = 2884 \cr
& \,\,\,\,\,\,x = 2884:7 \cr
& \,\,\,\,\,\,x = 412 \cr} \)

4.


Mục lục môn Toán 3 (VBT)