Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2,3 trang 31 Vở bài tập Toán 3 tập 2:...

Câu 1, 2,3 trang 31 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 112 Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ...

Bài 110+111+112. Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số – Giải câu 1, 2,3 trang 31 bài 112 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Đặt tính rồi tính

1. Đặt tính rồi tính :

2718 : 9

3250 : 8

5609 : 7

3623 : 6

2. Một đội công nhân phải sửa chữa 2025m đường ống nước, đội đã sửa được \({1 \over 5}\) số mét đường ống đó. Hỏi đội còn phải sửa bao nhiêu mét đường ống nữa ?

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Quảng cáo

1.

2. Tóm tắt

Số mét đường ống đã sửa là :

2025 : 5 = 405 (m)

Số mét đường ống còn phải sửa là :

2025 – 405 = 1620 (m)

Đáp số : 1620m

3.


Mục lục môn Toán 3 (VBT)