Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3 trang 67 VBT Toán 3 tập 2:Bài 141...

Câu 1, 2, 3 trang 67 VBT Toán 3 tập 2:Bài 141 Phép cộng các số trong phạm vi 100 000...

Bài 141. Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 – Giải câu 1, 2, 3 trang 67 bài 141 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Đặt tính rồi tính

1. Đặt tính rồi tính :

36472 + 55418

78219 + 16758

85063 + 7892

47409 + 48566

81567 + 9278

9889 + 90111

2. Phân xưởng Một may được 4620 cái áo, phân xưởng Hai may được nhiều hơn phân xưởng Một 280 cái áo. Hỏi hai phân xưởng đó may được tất cả bao nhiêu cái áo ?

3. Hai hình vuông có cạnh đều bằng 3cm và ghép lại thành hình chữ nhật (như hình vẽ).

a. Tính diện tích  hình vuông ABCD.

b. Tính chu vi hình chữ nhật ABMN

1. 

2.

Tóm tắt :

Quảng cáo

Số cái áo phân xưởng Hai may được là:

4620 + 280 = 4900 (cái)

Số cái áo hai phân xưởng may được

4620 + 4900 = 9520 (cái)

Đáp số: 9520 cái áo

3.

a. Diện tích hình vuông ABCD là:

3 x 3 = 9 (cm2)

b. Chiều rộng hình chữ nhật ABMN:

AB = 3cm

Chiều dài hình chữ nhật ABMN:

AD + DN = 3 + 3 = 6cm

Chu vi hình chữ nhật ABMN là:

(6 + 3) x 2 = 18 (cm)

Đáp số: a. 9cm2

b. 18cm

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 3 (VBT)