Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2,3, 4 trang 25 VBT Toán 3 tập 2: Bài...

Câu 1, 2,3, 4 trang 25 VBT Toán 3 tập 2: Bài 106 Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số...

Bài 106. Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số – Giải câu 1, 2,3, 4 trang 25 bài 106 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2.

1. Tính :

2. Đặt tính rồi tính :

1212 ⨯ 4

2121 ⨯ 3

1712 ⨯ 4

1081 ⨯ 7

3. Lát nền mỗi phòng học hết 1210 viên gạch. Hỏi lát nền 8 phòng học như thế hết bao nhiêu viên gạch ?

4. Tính nhẩm :

20 ⨯ 4

200 ⨯ 3

2000 ⨯ 2

30 ⨯ 4

300 ⨯ 3

3000 ⨯ 2

40 ⨯ 4

400 ⨯ 3

4000 ⨯ 2

Quảng cáo

1. 

2.

3. Tóm tắt

1 phòng hết : 1210 viên gạch

8 phòng hết : … viên gạch

Số viên gạch để lát nền cho 8 phòng là :

1210 ⨯ 8 = 9680 (viên)

Đáp số : 9680 viên.

4.

20 ⨯ 4 = 80

200 ⨯ 3 = 600

2000 ⨯ 2 = 4000

30 ⨯ 4 = 120

300 ⨯ 3 = 900

3000 ⨯ 2 = 6000

40 ⨯ 4 = 160

400 ⨯ 3 = 1200

4000 ⨯ 2 = 8000


Mục lục môn Toán 3 (VBT)