Unit 20. What are you going to do this summer? trang 80 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4...

A. PHONICS (1) Look at the words write them with stress marks (') in the correct columns. say the words aloud. 1. enormous 2. elephant

Unit 19. What animal do you want to see? trang 76 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới:...

A. PHONICS (1) Look at the words write them with stress marks ('). say the words aloud. 1. crocodile 2. animal 3. grandmother 4. basketball

Unit 16. Let's go to the bookshop trang 64 Sách BT môn Anh 4 mới: A. PHONICS (1) Look at the...

A. PHONICS (1) Look at the words say the words aloud. 1. book 2. buy 3. bookshop 4. busy 5. bakery 6. badminton 7. supermarket

Unit 17. How much is the T-shirt? trang 68 SBT Anh 4 mới: A. PHONICS (1) Look at the words and

A. PHONICS (1) Look at the words and stress marks. say the words aloud. 1. 'yellow 2. 'sixty 3. 'trousers 4. 'fifty 5. 'jumper 6.

Unit 18. What's your phone number? trang 72 Sách bài tập Tiếng Anh 4 mới: A. PHONICS (1) Look at the...

A. PHONICS (1) Look at the words and stress marks. say the words aloud. 1. 'ruler 2. 'hungry 3. 'jacket 4. 'trousers 5. in'vite 6.

Unit 14. What does he look like? trang 56 Sách bài tập Tiếng Anh 4 mới: A. PHONICS (1) say...

A. PHONICS (1) say the words aloud 1. this 2. there 3. that 4. there . Unit 14. What does he look like? trang 56

Unit 15. When's Children's Day? trang 60 SBT Anh 4 mới: A. PHONICS (1) Complete and say

A. PHONICS (1) Complete and say the words aloud. 1. clothes 2. close 3. flowers 4. flat . Unit 15. When's Children's Day? trang 60

Unit 13. Would you like some milk? trang 52 SBT Anh 4 mới: A. PHONICS (1) Complete and say the

A. PHONICS (1) Complete and say the words aloud. 1. beef 2. fish 3. leaf 4. dish . Unit 13. Would you like some milk?

Unit 12. What does your father do? trang 48 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới: A. PHONICS (1)Complete...

A. PHONICS (1)Complete and say the words aloud. 1. reading 2. teacher 3. field 4. a piece of cake . Unit 12. What does your

Unit 11. What time is it? trang 44 Sách bài tập môn Anh 4 mới: A. PHONICS (1) Say the words...

A. PHONICS (1) Say the words aloud. 1. cook 2. book 3. afternoon 4. school . Unit 11. What time is it? trang 44 Sách

Luyện tập

Bạn có thấy gì khác khi đặt tay lên mặt trống khi gõ? Bài 41: Âm thanh
Bạn có thấy gì khác khi đặt tay lên mặt trống khi gõ?: Bài 41: Âm thanh. Bạn có thấy gì khác khi đặt...
Tập làm văn : Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật trang 6 Vở bài tập (VBT) Tiếng...
Chép lại đoạn kết bài trong bài Cái nón (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 11 -12). Tập làm văn : Luyện tập xây...
Tiết 3. Ôn tập học kì 1.tiếng việt lớp 4, Câu 2. Dựa vào nội dung các bài tập đọc là truyện kể thuộc...
Ôn tập giữa học kì 1 - Tiết 3. Ôn tập học kì I.tiếng việt lớp 4. Câu 2. Dựa vào nội dung các...