Unit 20. What are you going to do this summer? trang 80 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4...
. Unit 20. What are you going to do this summer? trang 80 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới – Unit 20. What are you going to do this summer?
Unit 14. What does he look like? trang 56 Sách bài tập Tiếng Anh 4 mới: A. PHONICS (1) say...
. Unit 14. What does he look like? trang 56 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới – Unit 14. What does he look like?
Unit 11. What time is it? trang 44 Sách bài tập môn Anh 4 mới: A. PHONICS (1) Say the words...
. Unit 11. What time is it? trang 44 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới – Unit 11. What time is it?

Luyện tập

Vẽ tranh cổ động bảo vệ bầu không khí trong sạch: Bài 40: Bảo vệ nguồn không khí trong lành
Vẽ tranh cổ động bảo vệ bầu không khí trong sạch: Bài 40: Bảo vệ nguồn không khí trong lành. Vẽ tranh cổ động...
Chính tả bài chú đất nung, Câu 2. Điền vào ô trốngTiếng bắt đầu bằng s hay X ? Câu 3. Thi tìm các...
Chú đất nung - Chính tả bài chú đất nung. Câu 2. Điền vào ô trống : a) Tiếng bắt đầu bằng s hay...
Ngọn nến còn cháy được bao lâu? Bài 35: Không khí cần cho sự cháy
Ngọn nến còn cháy được bao lâu?: Bài 35: Không khí cần cho sự cháy. Ngọn nến còn cháy được bao lâu? Dùng một...