SBT Tiếng Anh 4 - Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

Trang chủ Lớp 4 SBT Tiếng Anh 4 - Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

Mới cập nhật

Review 4 - SBT Tiếng Anh 4 - Family and Friends: Write. (Viết. ) 1. She wasn’t happy. She was sad. 2. They were...
Gợi ý giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 Review 4 - SBT Tiếng Anh 4 - Family and Friends Array - Học...
Unit 12. A smart baby! - SBT Tiếng Anh 4 - Family and Friends: Can you give me a melon, please?
Lời Giải Lesson One: Bài 1, 2; Lesson Two: Bài 1, 2; Lesson Three: Bài 1, 2; Lesson Four: Bài 1, 2,...
Unit 11. How do we get to the hospital? - SBT Tiếng Anh 4 - Family and Friends: Woman: Excuse me. How do we...
Lời Giải Lesson One: Bài 1, 2; Lesson Two: Bài 1 , 4; Lesson Three: Bài 1, 2, 3; Lesson Four: Bài...
Unit 10. Do they like fishing? - SBT Tiếng Anh 4 - Family and Friends: Cô ấy có thích chơi bóng rổ không? Có,...
Lời Giải Lesson One: Bài 1, 2; Lesson Two: Bài 1, 2; Lesson Three: Bài 1 , 2, 3; Lesson Four: Bài...
Review 3 - SBT Tiếng Anh 4 - Family and Friends: Don’t wear your boots. Why? Because it’s hot
Gợi ý giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 Review 3 - SBT Tiếng Anh 4 - Family and Friends Array - Học...
Unit 9. What time is it? - SBT Tiếng Anh 4 - Family and Friends: Kim: What time (1) __________ get up, Trung?
Giải chi tiết Lesson One: Bài 1, 2; Lesson Two: Bài 1, 2; Lesson Three: Bài 1, 2; Lesson Four: Bài 1,...
Unit 8. Let’s buy presents! - SBT Tiếng Anh 4 - Family and Friends: Jasmin: Minh likes balloons. Can I get a red balloon...
Giải Lesson One: Bài 1, 2; Lesson Two: Bài 1, 2; Lesson Three: Bài 1, 2; Lesson Four: Bài 1, 2, 3;...
Unit 7. It isn’t cold today! - SBT Tiếng Anh 4 - Family and Friends: (Thời tiết như thế nào? )
Trả lời Lesson One: Bài 1, 2; Lesson Two: Bài 1, 2; Lesson Three: 2, 2, Bài 1; Lesson Four: 2, 3;...
Review 2 - SBT Tiếng Anh 4 - Family and Friends: Is you/ he reading a book? No, he isn’t
Hướng dẫn trả lời Câu 1, 2, 3, 4, 5 Review 2 - SBT Tiếng Anh 4 - Family and Friends Array -...
Unit 6. Funny monkeys! - SBT Tiếng Anh 4 - Family and Friends: A: Are you playing computer games?
Giải chi tiết Lesson One: Bài 1, 2; Lesson Two: Bài 1, 2; Lesson Three: Bài 1, 2; Lesson Four: Bài 1,...