SBT Tiếng Anh 4 - iLearn Smart Start (Cánh diều)

Trang chủ Lớp 4 SBT Tiếng Anh 4 - iLearn Smart Start (Cánh diều)

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SBT Tiếng Anh 4 - iLearn Smart Start (Cánh diều) trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SBT Tiếng Anh 4 - iLearn Smart Start (Cánh diều).

Mới cập nhật

Unit 8. My friends and I - SBT Tiếng Anh 4 - iLearn Smart Start: G: Were you at school last week?
Gợi ý giải Lesson 1: A, B, C, D; Lesson 2: A, B, C, D; Lesson 3: A, B, C, D; Culture:...
Unit 5. Getting around - SBT Tiếng Anh 4 - iLearn Smart Start: A: What does that sign mean?
Giải Lesson 1: A , B, C, D; Lesson 2: A, B, C, D; Lesson 3: A, B, C, D; Culture: A,...
Unit 7. My family - SBT Tiếng Anh 4 - iLearn Smart Start: B: Hey, Mai, what does your father do?
Hướng dẫn giải Lesson 1: A, B, C, D; Lesson 2: A, B, C, D; Lesson 3: A, B, C, D; Ethics:...
Unit 6. Describing people - SBT Tiếng Anh 4 - iLearn Smart Start: G: Is your uncle tall or short?
Hướng dẫn giải Lesson 1: A, B, C, D; Lesson 2: A, B, C, S; Lesson 3: A, B, C, D; Art:...
Unit 4. Activities - SBT Tiếng Anh 4 - iLearn Smart Start: G: Are you reading a comic book?
Phân tích và giải Lesson 1: A, B, C, D; Lesson 2: A, B, C, D; Lesson 3: A, B, C, D;...
Unit 3. Weather - SBT Tiếng Anh 4 - iLearn Smart Start: A: What’s the weather like today?
Phân tích và giải Lesson 1: A, B, C, D; Lesson 2: A, B, C, D; Lesson 3: A, B, C, D;...
Unit 2. What can I do - SBT Tiếng Anh 4 - iLearn Smart Start: B: Can you jump rope, Mai?
Giải Lesson 1: A, B, C, D; Lesson 2: A, B, C, D; Lesson 3: A, B, C, D; Culture: A ,...
Unit 1. Animals - SBT Tiếng Anh 4 - iLearn Smart Start: B: That? Oh, that’s a horse
Phân tích và giải Lesson 1: A, B, C, D; Lesson 2: A, B, C, D; Lesson 3: A, B, C, D;...