SBT Tiếng Anh 4 - Global Success (Kết nối tri thức)

Trang chủ Lớp 4 SBT Tiếng Anh 4 - Global Success (Kết nối tri thức)

Mới cập nhật

Self-check 4 - SBT Tiếng Anh 4 - Global Success: A: What are they doing at the campsite?
Giải và trình bày phương pháp giải A; B: Bài 1, 2, 3 , 4 , C Self-check 4 - SBT Tiếng Anh...
Unit 20. At summer camp - SBT Tiếng Anh 4 - Global Success: (Cô ấy đang làm gì? )
Trả lời A: Bài 1 , 2, 3; B: Bài 1 , 2, C, D; E: Bài 1, 2; F: Bài 1,...
Unit 19. The animal world - SBT Tiếng Anh 4 - Global Success: (Những con vật này là gì? )
Gợi ý giải A: Bài 1 , 2 , 3; B: Bài 1, 2, C, D; E: Bài 1 , 2; F:...
Unit 18. At the shopping centre - SBT Tiếng Anh 4 - Global Success: (Áo thun giá bao nhiêu? )
Lời Giải A: Bài 1, 2, 3; B: Bài 1, 2, C, D; E: Bài 1, 2 ; F: Bài 1, 2...
Unit 17. In the city - SBT Tiếng Anh 4 - Global Success: (Chúng ta có thể đến đó bằng cách nào?
Giải A: Bài 1, 2, 3; B: Bài 1, 2, C, D; E: Bài 1, 2; F: Bài 1, 2 Unit 17....
Unit 16. Weather - SBT Tiếng Anh 4 - Global Success: What was the weather like last weekend?
Giải A: Bài 1, 2, 3; B: Bài 1, 2 , C, D; E: Bài 1, 2; F: Bài 1, 2 Unit...
Self-check 3 - SBT Tiếng Anh 4 - Global Success: A: Where does your brother go on Sundays?
Hướng dẫn giải A; B: Bài 1, 2, 3, 4, C Self-check 3 - SBT Tiếng Anh 4 - Global Success -...
Unit 15. My family's weekends - SBT Tiếng Anh 4 - Global Success: What does your father do on _____________?
Gợi ý giải A: Bài 1, 2, 3; B: Bài 1, 2, C, D; E: Bài 1, 2; F: Bài 1, 2...
Unit 14. Daily activities - SBT Tiếng Anh 4 - Global Success: When do you wash your clothes?
Gợi ý giải A: Bài 1, 2, 3; B: Bài 1 , 2, C, D; E: Bài 1, 2; F: Bài 1,...
Unit 13. Appearance - SBT Tiếng Anh 4 - Global Success: What does your sister look like?
Hướng dẫn giải A: Bài 1, 2, 3; B: Bài 1, 2, C, D; E: Bài 1, 2; F: Bài 1, 2...