Mới cập nhật

Unit 8 Review and Practice trang 118 - Tiếng Anh 4 iLearn Smart Start: Last Friday? He was at the movie theater
Phân tích và lời giải tiếng Anh lớp 4 Unit 8 Review and Practice trang 118 iLearn Smart Start . Listen and draw...
Review units 5-8 trang 120 - Tiếng Anh 4 iLearn Smart Start: A: How do you go to school? (Bạn đi đến trường bằng...
Trả lời tiếng Anh lớp 4 review units 5-8 trang 120 iLearn Smart Start . Look and number. Write the word. Read and...
Unit 8 Lesson 3 trang 112 - Tiếng Anh 4 iLearn Smart Start: Play Heads up. What’s missing?
Giải và trình bày phương pháp giải tiếng Anh lớp 4 Unit 8 Lesson 3 trang 112 iLearn Smart Start . Listen and...
Unit 8 Culture trang 115 - Tiếng Anh 4 iLearn Smart Start: How was your weekend? (Cuối tuần trước của bạn thế nào?
Vận dụng kiến thức giải tiếng Anh lớp 4 Unit 8 Culture trang 115 iLearn Smart Start . Listen and point. Repeat. Play...
Unit 8 Lesson 1 trang 106 - Tiếng Anh 4 iLearn Smart Start: Alfie: What about this one? I don’t see you
Gợi ý giải tiếng Anh lớp 4 Unit 8 Lesson 1 trang 106 iLearn Smart Start . Listen and point. Repeat. Play Board...
Unit 8 Lesson 2 trang 109 - Tiếng Anh 4 iLearn Smart Start: Were you at the park yesterday? (Bạn có đến công viên...
Hướng dẫn trả lời tiếng Anh lớp 4 Unit 8 Lesson 2 trang 109 iLearn Smart Start . Listen and point. Repeat. Play...
Unit 7 Ethics trang 101 - Tiếng Anh 4 iLearn Smart Start: Play Heads up. What’s missing?
Vận dụng kiến thức giải tiếng Anh lớp 4 Unit 7 Ethics trang 101 iLearn Smart Start . Listen and point. Repeat. Play...
Unit 7 Review and Practice trang 104 - Tiếng Anh 4 iLearn Smart Start: Hey Charlie. Can I ask you some questions about your...
Vận dụng kiến thức giải tiếng Anh lớp 4 Unit 7 Review and Practice trang 104 iLearn Smart Start . Listen and write....
Unit 7 Lesson 2 trang 95 - Tiếng Anh 4 iLearn Smart Start: Where does your father work? (Bố của bạn làm việc ở...
Trả lời tiếng Anh lớp 4 Unit 7 Lesson 2 trang 95 iLearn Smart Start . Listen and point. Repeat. Play Guess. What’s...
Unit 7 Lesson 3 trang 98 - Tiếng Anh 4 iLearn Smart Start: How do you help at home? (Bạn giúp gì ở nhà?
Trả lời tiếng Anh lớp 4 Unit 7 Lesson 3 trang 98 iLearn Smart Start . Listen and point. Repeat. Play Slow motion....