Trang chủ Lớp 6 Lịch sử lớp 6 Dựa và lược đồ, em hãy trình bày diễn biến cuộc kháng...

Dựa và lược đồ, em hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ....

Chia sẻ
Dựa và lược đồ, em hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ.. Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 73 SGK Lịch sử 6

Dựa và lược đồ, em hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ.

dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 72, 73 để trả lời.

Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ:

Quảng cáo

– Mùa thu năm 930, quân Nam Hán sang xâm lược nước ta, đặt cơ quan đô hộ ở Tống Bình (Hà Nội).

– Năm 931, một tướng cũ của Khúc Hạo là Dương Đình Nghệ đã đem quân từ Thanh Hóa ra Bắc bao vây, tấn công thành Tống Bình.

– Quân Nam Hán tại Tống Bình thất bại, viện binh của chúng cũng bị đánh tan tác.

– Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi. Đất nước ta giành lại được quyền tự chủ, Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết độ sứ tiếp tục xây dựng nền tự chủ.

Quảng cáo


Chia sẻ