Trang chủ Lớp 6 SBT Toán lớp 6 Câu 9.1, 9.2, 9.3 trang 96, 97 Sách Bài Tập môn Toán...

Câu 9.1, 9.2, 9.3 trang 96, 97 Sách Bài Tập môn Toán lớp 6 tập 2: Vẽ hình để thấy được mỗi câu sau đây là...

Vẽ hình để thấy được mỗi câu sau đây là sai.. Câu 9.1, 9.2, 9.3 trang 96, 97 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2 – Bài 9: Tam giác

Câu 9.1 trang 96 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Vẽ hình để thấy được mỗi câu sau đây là sai

a) Hình gồm 3 đoạn thẳng được gọi là tam giác

b) Hình gồm 3 đoạn thẳng đôi một cắt nhau được gọi là tam giác.

c) Hình gồm 3 đoạn thẳng đôi một cắt nhau tạo ra 3 giao điểm (phân biệt) được gọi là tam giác.

d) Hình gồm 3 đoạn thẳng AB, BC, CA được gọi là tam giác ABC.

e) Hình gồm 3 điểm không thẳng hàng A, B, C được gọi là tam giác ABC.

f) Một điểm không thuộc cạnh của tam giác ABC thì phải nằm trong tam giác đó;

g) Một điểm không phải là đỉnh của tam giác ABC thì phải nằm trong tam giác đó.

h) Một điểm không nằm bên trong tam giác ABC thì phải nằm ngoài tam giác đó.

i) Hình gồm 2 góc được gọi là tam giác.

j) Hình gồm 3 góc mà các cạnh của nó đôi một cắt nhau tạo ra ba điểm được dọi là tam giác.

Giải

Học sinh tự vẽ hình.

Câu 9.2 trang 96 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Vẽ hình liên tiếp theo cách diễn đạt sau đây

a) Vẽ tam giác ABC, có AB = 6cm, BC = 6cm, CA = 6cm.

b) Vẽ tiếp các điểm M, N, P tương ứng là trung điểm của các đoạn thẳng AB, BC, CA

c) Vẽ tiếp tam giác MNP.

d) Đọc tên, các góc, các cạnh của những tam giác có 3 đỉnh lấy  trong số các điểm A, B, C, M, N, P.

Giải

Ta có hình bs.20

Tên tam giác

Tên các đỉnh

Tên các góc

Tên các cạnh

ABC

Quảng cáo

A, B, C

A, B, C

AB, BC, CA

AMP

A, M, P

A, M, P

AM, MP, PA

MBN

M, B, N

M, B, N

MB, BN, NM

MNP

M, N, P

M, N, P

MN, NP, PM

PNC

P, N, C

P, N, C

PN, NC, CP

Câu 9.3 trang 97 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

a) Vẽ tam giác ABM có AB = 5cm, BM = AM = 6,5cm;

b) Vẽ tiếp góc Amx kề bù với góc AMB;

c) Vẽ tam giác AMC, sao cho MA = MC và điểm C thuộc tia Mx;

d) So sánh MB, MA, MC;

e) Cho biết độ dài của đoạn thẳng BC;

f) Đo và cho biết số đo của góc BAC;

g) Đo và cho biết độ dài của đoạn thẳng AC

Giải

Sau khi ta vẽ được hình bs.21

Ta có MA = MB = MC = 6,5cm
Do C thuộc tia đối của tia MB nên điểm M ở giữa hai điểm B, C đồng thời MB = MC = 5,6cm nên M là trung điểm của BC. Từ đó BC = 13cm.
Dùng thước đo góc, ta có \(\widehat {BAC} = 90^\circ \)
Sau khi đo đoạn thẳng AC có độ dài là 12cm