SBT Toán lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Toán lớp 6
Giải bài tập sách bài tập Toán 6 (SBT Toán lớp 6) tập 1, tập 2 phần số học: Số tự nhiên, số nguyên, phân số; và hình học chương 1,2: Đoạn thẳng, góc trên Baitapsgk.com

TOÁN 6 TẬP 1 - Số học

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

TOÁN 6 TẬP 1 - Hình học

CHƯƠNG I. ĐOẠN THẲNG

Câu II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 trang 97, 98 Sách BT Toán lớp 6 tập 2: Chọn đáp án...
Cho nửa mặt phẳng có bờ chứa là đường thẳng a và 3 điểm M, N, P (phân biệt). Nếu hai điểm M, N khác phía  với đường thẳng a và hai điểm N, P....
Câu II.6, II.7, II.8, II.9, II.10 trang 98, 99 Sách Bài Tập Toán lớp 6 tập 2: Chọn đáp...
Vẽ \(\widehat {mOn} = 100^\circ \) (h.bs.8). Vẽ tiếp \(\widehat {mOx} = 90^\circ \) và tia Ox ở trong góc mOn. Vẽ tiếp \(\widehat {mOy} = 10^\circ \) và tia Oy ở trong góc mOn. Vẽ...
Câu 3.1, 3.2, 3.3 trang 85, 86 Sách BT Toán lớp 6 tập 2: Hãy cho biết mỗi câu...
Hãy cho biết mỗi câu sau đây là đúng hay sai?...
Câu 4.1, 4.2, 4.3 trang 86 Sách Bài Tập Toán lớp 6 tập 2: Nhìn mỗi hình vẽ và...
Nhìn mỗi hình vẽ và điền đúng số đo góc vào ô còn trống trong bảng sau...
Câu 5.1, 5.2, 5.3 trang 90 Sách BT Toán lớp 6 tập 2: Vẽ liên tiếp các hình theo...
Vẽ liên tiếp các hình theo cách diễn đạt sau:...
Câu 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 trang 92 Sách Bài Tập Toán lớp 6 tập 2: Mỗi câu...
Dùng giả thiết trên cho các bài số 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 sau đây. Hãy chọn kết quả đúng...
Câu 2.1, 2.2, 2.3 trang 83 Sách BT Toán lớp 6 tập 2: Nhìn và đọc tên góc, tên...
Nhìn và đọc tên góc, tên đỉnh, tên các cạnh, viết ký hiệu của mỗi góc có trong hình bs.3...
Câu III.5, III.6, III.7, III.8 trang 41 Sách Bài Tập Toán lớp 6 tập 2: Tìm số tự nhiên...
Chứng minh rằng \(S = {1 \over 2} + {1 \over {{2^2}}} + {1 \over {{2^3}}} + … + {1 \over {{2^{20}}}} < 1\)...

Luyện tập

Bài 145 trang 59 sgk Toán 6 tập 2, Tìm tỉ lệ xích của một bản đồ, biết rằng quãng đường từ Hà Nội...
Tìm tỉ lệ xích của một bản đồ, biết rằng quãng đường từ Hà Nội đến Thái Nguyên trên bản đồ là 4 cm...
Looking back – trang 24 Unit 2 tiếng anh 6 mới, Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Looking back –...
Unit 2: My home - Looking back - trang 24 Unit 2 SGK tiếng anh 6 mới. Tổng hợp các bài tập và lý...
Câu 142 trang 89 Sách bài tập Toán 6 tập 1: Tính.
Tính.. Câu 142 trang 89 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1 - Bài 12: Tính chất của phép nhân Tính: a) 125.(-24)+24.225                           b) 26.(-125)...