Luyện tập

Bài 96 trang 95 môn Toán 6 tập 1, Tính:a) 237 . (-26) + 26 . 137;b) 63 . (-25) + 25 . (-23).
Tính:a) 237 . (-26) + 26 . 137;b) 63 . (-25) + 25 . (-23).. Bài 96 trang 95 sgk toán 6 tập 1...
Dựa vào tư liệu lịch sử và truyền thuyết, em hãy trình bày nguyên nhân thất bại của An Dương Vương trong cuộc kháng...
Dựa vào tư liệu lịch sử và truyền thuyết, em hãy trình bày nguyên nhân thất bại của An Dương Vương trong cuộc kháng...
Bài 39 trang 79 sgk Toán 6 tập 1, Bài số 39, Toán lớp 6 trang 79: Tính a) 1 + (-3) + 5...
Bài số 39, Toán lớp 6 trang 79: Tính a) 1 + (-3) + 5 + (-7) + 9 + (-11);. Bài 39 trang...