Nếu không, phải sử dụng lệnh gì?

Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng – Câu 6 trang 106 SGK Tin học lớp 6. Nếu không, phải sử dụng lệnh gì?

Em muốn điều chỉnh để một hàng trong bảng có độ cao thấp hơn, nhưng không thể kéo thả...

Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng – Câu 5 trang 106 SGK Tin học lớp 6. Em muốn điều chỉnh để một hàng

Em đưa con trỏ chuột vào biên phải của một ô và thay đổi độ rộng của ô đó....

Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng – Câu 4 trang 106 SGK Tin học lớp 6. Em đưa con trỏ chuột vào biên

Hãy nêu các bước để tạo bảng trong văn bản.

Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng – Câu 2 trang 106 SGK Tin học lớp 6. Hãy nêu các bước để tạo bảng

Nháy nút khi con trỏ soạn thảo đang ở trong một ô, văn bản trong ô nào sẽ được...

Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng – Câu 3 trang 106 SGK Tin học lớp 6. Nháy nút khi con trỏ soạn thảo

Em biết những kiểu bố trí ảnh nào trên văn bản

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa – Câu 3 trang 102 SGK Tin học lớp 6. Em biết những kiểu bố trí ảnh

Hãy mở một tệp đồ họa có sẵn trên máy tính bằng phần mềm đồ họa (ví dụ như...

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa – Câu 2 trang 102 SGK Tin học lớp 6. Hãy mở một tệp đồ họa có

Nêu các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đổ hoạ vào văn bản.

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa – Câu 1 trang 102 SGK Tin học lớp 6. Nêu các bước cơ bản để chèn

Em có thể dùng công cụ tìm và thay thế để gõ tắt được không? Chẳng hạn văn bản...

Bài 19. Tìm kiếm và thay thế – Câu 4 trang 98 SGK Tin học lớp 6. Em có thể dùng công cụ tìm và

Mở hộp thoại Find and Replace. Nháy nút ‘‘More’’ trên hộp thoại để mở rộng hộp thoại có phần...

Bài 19. Tìm kiếm và thay thế – Câu 3 trang 98 SGK Tin học lớp 6. Mở hộp thoại Find and Replace. Nháy nút

Luyện tập

Bài C5 trang 70 sgk vật lí 6, Bài C5. Hãy tính
Nhiệt kế - Nhiệt giai - Bài C5 trang 70 sgk vật lí 6. Bài C5. Hãy tính Bài C5. Hãy tính xem 300C, 370C...
Bài thực hành trang 39 SGK Công nghệ 6
Bài 9. Thực Hành : Sắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà ở - Bài thực hành trang 39 SGK Công nghệ 6....
Listen to the words and put them into two groups Unit 1 trang 8 SGK tiếng Anh 6 Mới, Listen to the words and...
- Listen to the words and put them into two groups Unit 1 trang 8 SGK tiếng Anh 6 Mới. Listen to the...