Trang chủ Lớp 6 Tin học lớp 6 Nháy nút khi con trỏ soạn thảo đang ở trong một ô,...

Nháy nút khi con trỏ soạn thảo đang ở trong một ô, văn bản trong ô nào sẽ được căn giữa:...

Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng – Câu 3 trang 106 SGK Tin học lớp 6. Nháy nút khi con trỏ soạn thảo đang ở trong một ô, văn bản trong ô nào sẽ được căn giữa:

Nháy nút   khi con trỏ soạn thảo đang ở trong một ô, văn bản trong ô nào sẽ được căn giữa:

(A)  Toàn bộ các ô trong bảng

Quảng cáo

(B)  Ô chứa con trỏ soạn thảo

Hãy chọn câu đúng.

Câu trả lời đúng là :

B: Ô chứa con trỏ soạn thảo