Trang chủ Lớp 6 Toán lớp 6 Bài 78 trang 33 sgk Toán 6 tập 1, Tính gia trị...

Bài 78 trang 33 sgk Toán 6 tập 1, Tính gia trị biểu thức:...

Chia sẻ
Tính gia trị biểu thức. Bài 78 trang 33 sgk toán 6 tập 1 – Thứ tự thực hiện các phép tính

78. Tính giá trị biểu thức:

12 000 – (1500 . 2 + 1800 . 3 + 1800 . 2 : 3).

Bài giải:

12 000 – (1500 . 2 + 1800 . 3 + 1800 . 2 : 3) =

Quảng cáo

12 000 – (3000 + 5400 + 3600 : 3) = 12 000 – (3000 + 5400 + 1200)

= 12 000 – 9600 = 2400.

Quảng cáo


Chia sẻ