Bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 126 SBT Sinh 7: Bài 1. Tại sao động vật lại có sự đa dạng vể loài ? Sự đa dạng...
Bài 1. Tại sao động vật lại có sự đa dạng vể loài ? Sự đa dạng đó biểu hiện ò nhũng đặc điểm nào ?
Bài tập tự luận 1,2,3 trang 128 SBT Sinh học 7: Bài 1. Giải thích vì sao số loài động vật ở môi trường...
Do khí hậu vô cùng khắc nghiệt nên chỉ có một số ít loài tồn tại.
Bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 trang 118 SBT Sinh học 7: Bài 1. Hãy chọn các thông tin ở cột B cho phù hợp với thông tin...
Bài 1. Hãy chọn các thông tin ở cột B cho phù hợp với thông tin ỏ cột A trong bảng sau:

Quảng cáo
Bài tập tự luận 1,2 trang 123 SBT Sinh 7: Bài 1. Hãy sắp xếp các cụm từ sau đây theo trật tự đúng...
Bài 1. Hãy sắp xếp các cụm từ sau đây theo trật tự đúng thể hiộn sự tiến hoá trong cấu tạo của hệ thần kinh động vật : thần kinh chuỗi hạch với hạch ở đầu phát tr

Luyện tập

Câu hỏi 2 Bài 1 trang 53 Toán 7 Tập 2 : Gấp hình và quan sát:
Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 53 Toán 7 Tập 2 . Hãy so sánh góc (AB’M) và góc (C).. Bài 1....
Sinh 7: Hãy cho biết đặc điểm của giác quan của thỏ
Hãy cho biết đặc điểm của giác quan của thỏ. Cấu tạo trong của thỏ. Bộ não phát triển, đặc biệt là đại não,...
Những cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp của nước Đại Việt
Những cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp của nước Đại Việt: CHƯƠNG IV. ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV...