Bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 126 SBT Sinh 7: Bài 1. Tại sao động vật lại có sự đa dạng vể loài ? Sự đa dạng...
Bài 1. Tại sao động vật lại có sự đa dạng vể loài ? Sự đa dạng đó biểu hiện ò nhũng đặc điểm nào ?
Bài tập tự luận 1,2,3 trang 128 SBT Sinh học 7: Bài 1. Giải thích vì sao số loài động vật ở môi trường...
Do khí hậu vô cùng khắc nghiệt nên chỉ có một số ít loài tồn tại.
Bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 trang 118 SBT Sinh học 7: Bài 1. Hãy chọn các thông tin ở cột B cho phù hợp với thông tin...
Bài 1. Hãy chọn các thông tin ở cột B cho phù hợp với thông tin ỏ cột A trong bảng sau:
Quảng cáo


Bài tập tự luận 1,2 trang 123 SBT Sinh 7: Bài 1. Hãy sắp xếp các cụm từ sau đây theo trật tự đúng...
Bài 1. Hãy sắp xếp các cụm từ sau đây theo trật tự đúng thể hiộn sự tiến hoá trong cấu tạo của hệ thần kinh động vật : thần kinh chuỗi hạch với hạch ở đầu phát tr

Luyện tập

Bài 59 trang 133 – Sách giáo khoa Toán 7 tập 1, Bài 59. Bạn Tâm muốn đóng cho một nẹp chéo AC để...
Bài 59. Bạn Tâm muốn đóng cho một nẹp chéo AC để khung hình chữ nhật ABCD được vững hơn(h.134). Tính độ dài AC,...
Hình ảnh người chiến sĩ cộng sản trong bài thơ Cảnh khuya: Bác của chúng ta là như vậy, yêu thiên nhiên, chan hoà...
Cảnh khuya - Hồ Chí Minh - Hình ảnh người chiến sĩ cộng sản trong bài thơ Cảnh khuya.. Bác của chúng ta là...
Bài 23.8 trang 54 Sách bài tập (SBT) Lý 7: Để mạ bạc cho một cái hộp bằng đồng thì làm theo cách nào
Để mạ bạc cho một cái hộp bằng đồng thì làm theo cách nào đây?. Bài 23.8 trang 54 Sách bài tập (SBT) Vật...