Bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 126 SBT Sinh 7: Bài 1. Tại sao động vật lại có sự đa dạng vể loài ? Sự đa dạng...
Bài 1. Tại sao động vật lại có sự đa dạng vể loài ? Sự đa dạng đó biểu hiện ò nhũng đặc điểm nào ?
Bài tập tự luận 1,2,3 trang 128 SBT Sinh học 7: Bài 1. Giải thích vì sao số loài động vật ở môi trường...
Do khí hậu vô cùng khắc nghiệt nên chỉ có một số ít loài tồn tại.
Bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 trang 118 SBT Sinh học 7: Bài 1. Hãy chọn các thông tin ở cột B cho phù hợp với thông tin...
Bài 1. Hãy chọn các thông tin ở cột B cho phù hợp với thông tin ỏ cột A trong bảng sau:
Quảng cáo


Bài tập tự luận 1,2 trang 123 SBT Sinh 7: Bài 1. Hãy sắp xếp các cụm từ sau đây theo trật tự đúng...
Bài 1. Hãy sắp xếp các cụm từ sau đây theo trật tự đúng thể hiộn sự tiến hoá trong cấu tạo của hệ thần kinh động vật : thần kinh chuỗi hạch với hạch ở đầu phát tr

Luyện tập

Bài tập 3 trang 27 VBT sử 7: ☐ Sắp xếp và cất đặt các quan lại, cử những người thân cận nắm giữ...
Bài tập 3 trang 27 vở bài tập lịch sử 7. D. Thăng Long có địa thế hiểm yếu, thuận lợi cho việc bảo...
Hoạt động 3 trang 161 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Cho tam giác MNP có
1. Tam giác cân - Hoạt động 3 trang 161 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1. Giải bài tập Cho...
Bài 7 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2, Hãy viết một đa thức một biến, bậc 3 thỏa mãn...
Ôn tập chương 4 - Bài 7 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2. Giải bài tập Hãy viết một...