Bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 126 SBT Sinh 7: Bài 1. Tại sao động vật lại có sự đa dạng vể loài ? Sự đa dạng...
Bài 1. Tại sao động vật lại có sự đa dạng vể loài ? Sự đa dạng đó biểu hiện ò nhũng đặc điểm nào ?
Bài tập tự luận 1,2,3 trang 128 SBT Sinh học 7: Bài 1. Giải thích vì sao số loài động vật ở môi trường...
Do khí hậu vô cùng khắc nghiệt nên chỉ có một số ít loài tồn tại.
Bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 trang 118 SBT Sinh học 7: Bài 1. Hãy chọn các thông tin ở cột B cho phù hợp với thông tin...
Bài 1. Hãy chọn các thông tin ở cột B cho phù hợp với thông tin ỏ cột A trong bảng sau:

Quảng cáo
Bài tập tự luận 1,2 trang 123 SBT Sinh 7: Bài 1. Hãy sắp xếp các cụm từ sau đây theo trật tự đúng...
Bài 1. Hãy sắp xếp các cụm từ sau đây theo trật tự đúng thể hiộn sự tiến hoá trong cấu tạo của hệ thần kinh động vật : thần kinh chuỗi hạch với hạch ở đầu phát tr

Luyện tập

Skills 2 trang 45 Unit 10 Tiếng Anh 7 mới, Làm theo cặp, thảo luận những cách sau để tiết kiệm năng lượng. Quyết...
Unit 10: Sources of energy - Những nguồn năng lượng - Skills 2 trang 45 Unit 10 Tiếng Anh 7 mới. Làm theo cặp,...
Câu hỏi Bài 3 trang 56 Toán lớp 7 Tập 1 : Cạnh y (cm) theo cạnh x (cm) của hình chữ nhật có...
Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 56 Toán 7 Tập 1 . Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch ...
Bài tập 6 trang 118 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Trên đường thẳng xy lấy điểm O. Vẽ tia Ot...
Luyện tập - Chủ đề 1: Góc tạo bởi các đường thẳng - Bài tập 6 trang 118 Tài liệu dạy – học...