Trang chủ Lớp 8 SBT Tiếng Anh lớp 8 Câu 5 Unit 16 Trang 139 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh...

Câu 5 Unit 16 Trang 139 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8: Read the passage in Exercise 4 again and write true or false...

Read the passage in Exercise 4 again and write true or false against these statements.. Câu 5 Unit 16 Trang 139 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 – Unit 16: INVENTIONS

Read the passage in Exercise 4 again and write true or false against these statements.

Đọc đoạn văn ở bài 4 và cho biết các câu sau đây đúng hay sai.

  T F
a) ENIAC was the first Computer in the world.  _____ _____
b) ENIAC weighs 30 tons.  _____ _____
c) The first true integrated circuit was designed by an American engineer. _____ _____
d) A microprocessor contains the basic elements of a Computer. _____ _____
e) The United States had 100 computers in 1953.  _____ _____

Hướng dẫn giải 

a. F b. T c. T d. T e. F

Quảng cáo