Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 1 trang 52 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 1 trang 52 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Lập công thức hóa học của các nguyên tố sau với hiđro:...

Bài 1 trang 52 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Ta lấy \(\left\{ \matrix{  x = 1 \hfill \cr  y = 3 \hfill \cr}  \right.\). Bài 10. Hóa trị – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Lập công thức hóa học của các nguyên tố sau với hiđro:

a) S(II)                  b) N(III)                     c) C(IV)                     d) P(III)

a) Công thức hóa học giữa S và H có dạng: \(\mathop {{S_x}}\limits^{II} \mathop {{H_y}}\limits^I \)

Theo qui tắc hóa trị: \(x.II = y.I \Rightarrow {x \over y} = {I \over {II}} = {1 \over 2}\)

Ta lấy \(\left\{ \matrix{  x = 1 \hfill \cr  y = 2 \hfill \cr}  \right.\)

Công thức hóa học của hợp chất là SH2 hay H2S.

Cách khác:

H hóa trị I, S hóa trị II \( \Rightarrow \) Công thức hóa học giữa H và S là: H2S.

b) Công thức hóa học giữa N và H có dạng: \(\mathop {{N_x}}\limits^{III} \mathop {{H_y}}\limits^I \)

Theo qui tắc hóa trị: \(x.III = y.I \Rightarrow {x \over y} = {I \over {III}} = {1 \over 3}\)

Ta lấy \(\left\{ \matrix{  x = 1 \hfill \cr  y = 3 \hfill \cr}  \right.\)

Quảng cáo

Công thức hóa học của hợp chất là NH3.

Cách khác:

H hóa trị I, N hóa trị III\( \Rightarrow \) Công thức hóa học giữa H và N là: NH3.

c) Công thức hóa học giữa C và H có dạng: \(\mathop {{C_x}}\limits^{IV} \mathop {{H_y}}\limits^I \)

Theo qui tắc hóa trị: \(x.IV = y.I \Rightarrow {x \over y} = {I \over {IV}} = {1 \over 4}\)

Ta lấy \(\left\{ \matrix{  x = 1 \hfill \cr  y = 4 \hfill \cr}  \right.\)

Công thức hóa học của hợp chất là CH4.

Cách khác:

H hóa trị I, C hóa trị IV\( \Rightarrow \) Công thức hóa học giữa H và C là: CH4.

d) Công thức hóa học giữa P và H có dạng: \(\mathop {{P_x}}\limits^{III} \mathop {{H_y}}\limits^I \)

Theo qui tắc hóa trị: \(x.III = y.I \Rightarrow {x \over y} = {I \over {III}} = {1 \over 3}\)

Ta lấy \(\left\{ \matrix{  x = 1 \hfill \cr  y = 3 \hfill \cr}  \right.\)

Công thức hóa học của hợp chất là PH3.

Cách khác:

H hóa trị I, P hóa trị III\( \Rightarrow \) Công thức hóa học giữa H và P là: PH3.