Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 4 trang 51 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 4 trang 51 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Sửa lại như sau: CO2, K2O, Al2(SO4)3, Na2CO3....

Bài 4 trang 51 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Các công thức đúng là: CO, Na2O, FeO, CaSO4, P2O5.. Bài 10. Hóa trị – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Trong các chất có công thức hóa học sau, công thức nào đúng, công thức nào sai. Nếu sai, hãy viết lại cho đúng: CO, C2O, KO, Na2O, FeO, CaSO4, AlSO4, P2O5, NaCO3.

Quảng cáo

Các công thức đúng là: CO, Na2O, FeO, CaSO4, P2O5.

Các công thức sai là: C2O, KO, AlSO4, NaCO3

Sửa lại như sau: CO2, K2O, Al2(SO4)3, Na2CO3.