Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 2 trang 46 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 2 trang 46 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Cho công thức hóa học của các chất sau:...

Bài 2 trang 46 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất.. Bài 9. Công thức hóa học (Tài liệu dạy hoá học 8)

Cho công thức hóa học của các chất sau:

a) Khí clo Cl2                              b) Khí metan CH4

c) Kẽm clorua ZnCl2                  d) Axit sunfuric H2SO4

Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất.

 

Tên gọi

 

Công thức hóa học

của chất

 

Thành phần phân tử

của chất

 

Quảng cáo

Phân tử khối

Khí clo

Cl2

2Cl

2.35,5 = 71 (đvC)

Khí metan

CH4

1C, 4H

1.12 + 4.1 = 16 (đvC)

Kẽm clorua

ZnCl2

1Zn, 2Cl

1.65 + 2.35,5 = 136 (đvC)

Axit sunfuric

H2SO4

2H, 1S, 4O

2.1 + 1.32 + 4.16 = 98 (đvC)