Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 2 trang 88 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 2 trang 88 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Khối lượng nước cần thêm vào là...

Bài 2 trang 88 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. \({m_{{\rm{dd20\% }}}} = {{100} \over {20}}.{m_{CaC{l_2}}} = {{100} \over {20}}.60 \) \(= 300gam\). Bài 43. Pha chế dung dịch

Thêm nước vào dung dịch \(CaC{l_2}\) 20 % để pha chế thành 400 gam dung dịch  \(CaC{l_2}\)15%. Tính khối lượng dung dịch 20 % và lượng nước cần thêm vào.

Quảng cáo

\({m_{CaC{l_2}}} = 400.{{15} \over {100}} = 60gam\)

Khối lượng dung dịc \(CaC{l_2}\)  20 % là

\({m_{{\rm{dd20\% }}}} = {{100} \over {20}}.{m_{CaC{l_2}}} = {{100} \over {20}}.60 \) \(= 300gam\)

Khối lượng nước cần thêm vào là

\({m_{{H_2}O}} = {m_{{\rm{dd}}15\% }} – {m_{{\rm{dd}}20\% }}\) \( = 400 – 300 = 100gam\)